دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / تیم های تحقیقاتی / تیم تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد سلامت