دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اعضا / اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت

دکتر بهزاد کرمی متین

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مسلم صوفی

 لینک سامانه علم سنجی

دکترمسعود مرادی

لینک سامانه علم سنجی

دکتر وحید فرنیا

لینک سامانه علم سنجی

دکتر سجاد فخری 

لینک سامانه علم سنجی

دکتر حبیب اله خزائی

لینک سامانه علم سنجی

دکتر علی الماسی

لینک سامانه علم سنجی

دکتر کیقباد قدیری

لینک سامانه علم سنجی

دکتر ناهید صالحی

لینک سامانه علم سنجی

دکتر ابراهیم شکیبا

لینک سامانه علم سنجی

  دکتر لیبا رضایی 

لینک سامانه علم سنجی

 دکتر حسین درخشان خواه

لینک سامانه علم سنجی

دکتر برهان منصوری

لینک سامانه علم سنجی

دکتر غلامرضا عبدلی

لینک سامانه علم سنجی

دکتر علی کاظمی کریانی

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مصیب رستمیان

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مهدی خزلی

لینک سامانه علم سنجی