اهداف کلان پژوهشکده

·         شناسایی نیازهای واقعی جامعه در زمینه سلامت از طریق انجام پژوهشهای کاربردی و تعیین اولویت ها

·         ایجاد بانک های اطلاعاتی و ثبت داده‌های سلامت به طور سیستماتیک متناسب با اهداف پژوهشکده

·         جذب نیروی کارآمد تخصصی و پژوهشی در جهت توسعه کمی و کیفی پژوهش های دارای اولویت

·         گسترش فضا و امکانات پژوهشی متناسب با نیاز و فعالیتهای تحقیقاتی مراکز تابعه

·         توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و… به منظور تقویت توان پژوهشی مراکز تابعه

·         برقراری ارتباط در سطح ملی و بین المللی با مراکز علمی و پژوهشی معتبر

·         جذب منابع مالی به طرق مختلف از سازمان ها خیرین در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات پژوهشی پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی تابعه

·         گسترش خدمات آموزشی در مقاطع عالی برای داوطلبین دوره های دکترای پژوهشی و پست دکترا