دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مراکز تحقیقاتی تحت پوشش

مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، به منظور توسعه فرهنگ پژوهش و اجرای تحقیقات کاربردی بهداشتی، در مهرماه سال 1392 به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسماً شروع به کار نموده است. این مرکز قبلاً با نام­های مرکز تحقیقات سلامت ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط ومرکز تحقیقات علوم بهداشتی فعالیت داشته کهبا موافقت وزارت متبوع به نام مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت تغییر عنوان یافت.

این مرکز در حال حاضر با دو نیروی پاره وقت رئیس و معاون، یک نیروی نیمه وقت به عنوان مدیر داخلی، دو نفر کارشناس پژوهشی و 9 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت با تخصص­های مختلف به صورت اساسی فعالیت خود را شروع کرده است.