معاون پژوهشی پژوهشکده سلامت

دکتر صوفی

دکتر مسلم صوفی

رشته: دکترای تخصصی(PhD) اقتصاد سلامت

رتبه علمی: استادیار

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

لینک سامانه علم سنجی