اعضای شورایعالی پژوهشکده سلامت 

دکتر قباد محمدی(رئیس دانشگاه و رئیس شورایعالی)

 لینک سامانه علم سنجی 

 دکتر بهزاد کرمی متین(رئیس پژوهشکده و دبیر شورایعالی)، 

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر دکتر سیروس جلیلی(معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و عضو شورایعالی)

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر سیاوش وزیری(معاون آموزشی دانشگاه و عضو شورایعالی)

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر مسلم صوفی(معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده و عضو شورایعالی )

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر مسعود مرادی(رئیس مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت و عضو شورایعالی)

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر وحید فرنیا (رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف موارد و عضو شورایعالی)

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر سجاد فخری(رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی و عضو شورایعالی)

لینک سامانه علم سنجی

دکتر روح اله حیدری(عضو هیئت علمی و عضو شورای عالی)

لینک سامانه علم سنجی

 دکتر یحیی پاسدار(عضو هیات علمی و عضو شورایعالی)

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر عمران داوری نژاد(عضو هیات علمی و عضو شورایعالی)

 لینک سامانه علم سنجی

 دکتر حبیب اله خزائی( رئیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب و عضو شورایعالی)

لینک سامانه علم سنجی

 دکتر علی الماسی ( رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت و عضو شورایعالی)

لینک سامانه علم سنجی