کارگاه آموزشی مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

 

1.    عنوان کارگاه : اصول کلی استخراج DNA ژنومیک، واکنش زنجیره پلیمراز PCR و الکتروفورز DNA (تئوری و عملی)

ظرفیت کارگاه: حداکثر 10 نفر(دو گروه ۵ نفره)

مدت زمان:   ۲ ساعت تئوری و  ۳ ساعت عملی

مدرس : خانم دکتر ژیلا ایزدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی

کارشناس:  آقای محمد رضا خیره گش کارشناس مرکز تحقیقات علوم دارویی

پیش فاکتور مربوط به هزینه های این کارگاه در پیوست موجود می باشد.

 

 

2.    عنوان کارگاه : اصول کلی الکتروفورز پروتئین به روش SDS-PAGE (تئوری و عملی)

ظرفیت کارگاه: حداکثر 10 نفر (دو گروه ۵ نفره)

مدت زمان: ۲ ساعت تئوری و ۳ ساعت عملی

مجموع هزینه وسایل و تجهیزات کارگاه اول و دوم: ۶ میلیون تومان

مدرس : خانم دکتر ژیلا ایزدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی

دکتر حسین درخشان خواه، عضو هیات علمی گروه زیستمواد دارویی

کارشناس:  آقای محمد  رضا خیره گش کارشناس مرکز تحقیقات علوم دارویی

پیش فاکتور مربوط به هزینه های این کارگاه در پیوست موجود می باشد.

 

3.    عنوان کارگاه : اصول و مبانی کشت سلول جانوری و انسانی (تئوری و عملی)

ظرفیت کارگاه: حداکثر 10 نفر (دو گروه ۵ نفره)

مدت زمان: ۲ ساعت تئوری و ۳ ساعت عملی

هزینه وسایل و تجهیزات: 1 میلیون تومان

مدرس : خانم دکتر ژیلا ایزدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی

کارشناس:  آقای محمد رضا خیره گش کارشناس مرکز تحقیقات علوم دارویی

هزینه های کارگاه شامل: محیط کشت سلولی، سرم، فلاسک و پلیت کشت سلول  و ...

 

1.    عنوان کارگاه : سامانه های هوشمند بر پایه پلیمرها و نانومتریال در دارو رسانی (تئوری و عملی)

ظرفیت کارگاه: حداکثر 10 نفر (دو گروه ۵ نفره)

مدت زمان: 8 ساعت – از ساعت 8 صبح تا 16 عصر

هزینه وسایل و تجهیزات: 1.5 میلیون تومان

مدرس : دکتر حسین درخشان خواه عضو هیات علمی گروه زیستمواد دارویی و مدعو مرکز تحقیقات علوم دارویی

دکتر مهدی جای مند عضو هیات علمی مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

 

 

1.    عنوان کارگاه : نانو-بیو اینترفیس: برهمکنش نانومتریال ها با سیستم های بیولوژی، تعیین ویژگی و تعیین پروتئین کرونا بر سطح نانومتریال ها (تئوری و عملی)

ظرفیت کارگاه: حداکثر 10 نفر (دو گروه ۵ نفره)

مدت زمان: 8 ساعت – از ساعت 8 صبح تا 16 عصر

هزینه وسایل و تجهیزات: 1.5 میلیون تومان

مدرس : دکتر حسین درخشان خواه عضو هیات علمی گروه زیستمواد دارویی و مدعو مرکز تحقیقات علوم دارویی

دکتر مهدی جای مند عضو هیات علمی مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

کارشناس:  آقای محمد رضا خیره گش کارشناس مرکز تحقیقات علوم دارویی