تیم تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد سلامت متشکل از اعضای هیات علمی در رشته های مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت است و زمینه های پژوهشی تیم شامل موارد زیر می باشد:
• نابرابری در سلامت
• اقتصاد رفتاری
• بار اقتصادی بیماری ها 
• مدیریت و اقتصاد بیمارستان
• ارزیابی اقتصادی مداخلات و برنامه های سلامت 
• اصلاحات نظام سلامت 
• پوشش همگانی سلامت و محافظت مالی