طرح پژوهشی پایش و مراقبت عوارض دوز یادآور واکسن آسترازنکا در افراد دریافت کننده واکسن اسپوتنیکو سینوفارم، با حمایت سازمان جهانی بهداشت