رسالت پژوهشکده

 بر آن هستیم تا با استفاده از توانایی و تجارب ارزشمند اعضای هیئت علمی مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و همکاران پژوهشی در داخل و خارج از کشور و به کارگیری تجهیزات مدرن و روزآمد بستر مناسبی را برای پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی مبتنی بر نیاز محلی، ملی و بین المللی فراهم آوریم و با هدفمند نمودن منابع پژوهشی در شناسایی و حل مشکلات سلامت گام برداریم. ما امیدوار هستیم که با ارتباطات علمی و پژوهشی کارآمد با مراکز معتبر بین المللی مسیری روشن را برای ارتقای سلامت جامعه ایجاد نماییم.

 

چشم انداز پژوهشکده

امیدواریم در پنج سال آینده به عنوان پژوهشکده نمونه در غرب کشور مطرح گردیده و با مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه خود در عرصه های بین المللی و داخلی بدرخشیم. همچنین عزم ما این است که با یاری و مشارکت سایر پژوهشکده های دانشگاه زمینه تشکیل پژوهشگاه سلامت را فراهم آورده و با توسعه همکاری با سازمانهای بین المللی نظیرسازمان جهانی بهداشت  زمینه توسعه تحقیقات و فناوری را در بخش سلامت در استان ایجاد نماییم به طوری که در سطح جهانی خود را مطرح کنیم.