آقای دکتر امید چهری

رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی(مدیریت اطلاعات)

ایمیل:

alichehry@kums.ac.ir

alichehry@gmail.com

دکتر چهری