رئیس پژوهشکده سلامت

 

دکتر کرمی متین

 دکتر بهزاد کرمی متین

عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی

 رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درجه تحصیلی : دکترای تخصصی PHD

 پروفایل در سامانه ها :

 

                                                                  

دکتر بهزاد کرمی متین عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت با مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (Ph.D) رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، و دارای مرتبه استادی است. ایشان دارای سابقه 24 سال تدریس و پژوهش در دانشگاه هستند. در مدت خدمت در دانشگاه ایشان دارای مسئولیت ها و مدیریت هایی از قبیل رئیس دانشکده بهداشت، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)، مدیر گروه بهداشت عمومی، رئیس مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت و رئیس پژوهشکده سلامت می توان نام برد. دکتر کرمی متین مقالات بین المللی زیادی را در زمینه های مرتبط با مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت به چاپ رسانده اند.