دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اعضا / کارشناسان و کارکنان

 

کارشناسان و کارکنان پژوهشکده سلامت 

آقای مهندس محمد ابراهیمی : کارشناس پژوهشکده

خانم مهندس طوبی خسروی : کارشناس پژوهشی پژوهشکده

خانم مهندس مریم گل عنبر : کارشناس IT

خانم دکتر مهسا کلانتری :  کارشناس پژوهشی پژوهشکده

آقای دکتر شهریار پارسا:کارشناس پژوهشکده