ارزش ها

·          توجه به نیازهای واقعی سلامت 

·         توجه به ارتقای کیفیت پژوهش ها

·          شایسته سالاری

·          تکنولوژی گرایی و سرعت بخشیدن به توسعه تکنولوژی در پژوهش

·            امانت داری و حفظ حریم افراد در پژوهش

·          اخلاق مداری و حفظ حقوق انسانها

·          پاسخ گویی سریع و صادقانه

·          امنیت پژوهش

·          نوآوری و خلاقیت در پژوهش