دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پژوهش / کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده سلامت

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده سلامت:

آقای دکتر شاهین سلطانی