معرفی پژوهشکده

پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف تولید، توسعه و ارتقای دانش و فناوری در عرصه عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت، بیماریهای قلبی عروقی، عفونی و رفتاری، و اعتیاد و پیشگیری از سوء مصرف مواد و سایر رفتارهای پر خطر، علوم دارویی و اختلالات خواب و تحقیقات مرتبط با نظام سلامت در کشور از سال 1398 با اجرای طرحهای پژوهشی متعدد و با بهره گیری از اعضای هیئت علمی و کارشناسان توانمند تاسیس و در حال فعالیت است.

این پژوهشکده درحال حاضر دارای هشت مرکز تحقیقاتی زیر می باشد:

  •          مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت
  •          مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
  •          مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد
  •         مرکز تحقیقات اختلالات خواب
  •          مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
  •          مرکز تحقیقات قلب و عروق
  •         مرکز تحقیقات علوم دارویی
  •          مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری
  •      مرکز تحقیقات بین رشته ای معارف
  •      واحد مرور سیستماتیک و متاآنالیز